Algemene Voorwaarden

De volgende bepalingen en voorwaarden, bevatten gezamenlijk de "Servicevoorwaarden", deze regelen uw toegang tot en het gebruik van www.bekijkporno.nl/bekijkporno.nl ("bekijkporno" of de "Website"), inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de Website, webpagina's, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale netwerktabbladen of andere online of draadloze aanbiedingen die een link plaatsen naar deze Servicevoorwaarden, ongeacht of deze via de computer toegankelijk zijn , mobiel apparaat of andere technologie, manier of middelen.

Lees de Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van deze Website. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Servicevoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, gaat u ermee akkoord en bent u gebonden aan deze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden op privacy, hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden of het Privacybeleid, mag u de Website niet openen of gebruiken.

Als u de Website bezoekt of gebruikt, of u nu klikt om te accepteren of niet, stemt u in met alle verschillende bepalingen in deze Servicevoorwaarden. Als u al deze Servicevoorwaarden niet begrijpt, dient u een advocaat te raadplegen voordat u akkoord gaat met de Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in om deze Servicevoorwaarden elektronisch in te voeren en om gegevens met betrekking tot deze Servicevoorwaarden in elektronische vorm op te slaan.

Wanneer u de website gebruikt, bent u onderworpen aan geposte regels, communityrichtlijnen of beleidsregels. Dergelijke regels, richtlijnen en beleidsregels worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Servicevoorwaarden. We kunnen ook andere websites aanbieden die onder verschillende Servicevoorwaarden vallen.

Mogelijkheid om servicevoorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u ten minste 18 jaar of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u de website bezoekt, en volledig bevoegd en bekwaam bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteen te zetten die zijn uiteengezet in deze Servicevoorwaarden en om u te houden aan deze Servicevoorwaarden en deze na te leven. Als u jonger bent dan 18 of de van toepassing zijnde meerderjarigheid geldend in uw rechtsgebied, is het u niet toegestaan om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken of de Website te gebruiken. U verklaart ook dat het rechtsgebied waarvan u de Website bezoekt, het ontvangen of bekijken van seksueel expliciete inhoud niet verbiedt.

Wijzigingen in de servicevoorwaarden

We kunnen deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen of herzien en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Hoewel we mogelijk proberen u op de hoogte te stellen wanneer er belangrijke wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden aangebracht, wordt van u verwacht dat u periodiek de meest recente versie bekijkt die u kunt vinden onder gebruiksvoorwaarden, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat ze bindend voor u zijn.

Als we iets wijzigen in deze Servicevoorwaarden, wordt de wijziging weergegeven in de "laatst gewijzigde datum". U stemt ermee in dat u deze voorwaarden periodiek zult herzien en de pagina vernieuwt wanneer u dit doet. U stemt ermee in de datum van de laatste herziening van deze voorwaarden te noteren. Als de datum "laatst gewijzigd" niet is gewijzigd ten opzichte van de laatste keer dat u deze voorwaarden hebt bekeken, blijven deze ongewijzigd. Aan de andere kant, als de datum is veranderd, zijn er wijzigingen geweest en stemt u ermee in de voorwaarden opnieuw te bekijken en gaat u akkoord met de nieuwe voorwaarden.

Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. De bijgewerkte versie vervangt alle voorgaande versies onmiddellijk nadat deze zijn gepost en de eerdere versie (s) hebben geen blijvend juridisch effect. Als u nieuwe voorwaarden niet als gepost beschouwt, gaat u ermee akkoord dat u afstand hebt gedaan van uw recht om dit te doen en bent u daarom gebonden aan de bijgewerkte voorwaarden, zelfs als u de nieuwe voorwaarden niet hebt gecontroleerd. U bent op de hoogte van wijzigingen en uw verzuim om de gewijzigde voorwaarden te herzien, is uw eigen omissie. Door de Website te blijven gebruiken nadat wij een gewijzigde versie van deze Servicevoorwaarden beschikbaar hebben gesteld, erkent u, gaat u ermee akkoord en stemt u in met een dergelijke wijziging.

Over onze website

De website maakt het uploaden, delen en algemeen bekijken van verschillende soorten op volwassenen gerichte inhoud mogelijk door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers die visuele afbeeldingen van op volwassenen gerichte inhoud, waaronder seksueel expliciete afbeeldingen, willen delen en bekijken. Daarnaast bevat de website teksten, berichten, bestanden, gegevens, informatie, afbeeldingen, foto's, video's, opnames, materialen, code of inhoud van welke aard dan ook en andere materialen die door gebruikers zijn geplaatst / geüpload.

De Website kan links bevatten naar websites van derden die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door de Website. De Website heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal de Website de inhoud van een site van derden niet censureren of bewerken. Door de website te gebruiken, ontslaat u deze uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde partij. Dienovereenkomstig raden we u aan op te letten wanneer u de website verlaat en de voorwaarden, bepalingen en het privacybeleid van elke andere website die u bezoekt te lezen.

De website is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, behalve die specifiek zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de website.

Deze website is bedoeld voor inhoud voor volwassenen. Andere inhoudscategorieën kunnen worden verwijderd.

U begrijpt en erkent dat wanneer u de Website gebruikt, u wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen en dat de Website niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in afstand te doen van en af te zien van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen de Website met respecteren en ermee instemmen de website, de exploitant van de site, het moederbedrijf, hun respectieve gelieerde ondernemingen, licentiegevers, dienstverleners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor zover toegestaan door de wet betreffende alle zaken die verband houden met uw gebruik van de website.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

We behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die we op de Website aanbieden naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, alle of een deel van de Website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Website of de hele Website beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Jij bent verantwoordelijk voor:

alle noodzakelijke regelingen treffen om toegang te hebben tot de Website;
ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Servicevoorwaarden en deze naleven.

Om toegang te krijgen tot de Website of tot een deel van de bronnen die het aanbiedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de website dat alle informatie die u op de website verstrekt juist, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren bij deze Website of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de Website, wordt beheerst door ons Privacybeleid op https://www.bekijkporno.nl/privacy, en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze informatie niet aan andere personen of entiteiten bekendmaken en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en gaat ermee akkoord om geen andere persoon toegang tot deze website te geven of delen ervan met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging door contact met ons op te nemen via: contact. U gaat er ook mee akkoord om ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U moet extra voorzichtig zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of opnemen. Hoewel de Website niet aansprakelijk is voor uw verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, bent u mogelijk aansprakelijk voor de verliezen van de Website of anderen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Als u met ons of met externe serviceproviders communiceert en u verstrekt informatie, waaronder account- of creditcard- of andere betalingsinformatie, gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt juist, volledig en actueel is. U zult alle beleidslijnen en overeenkomsten die van toepassing zijn op het gebruik van diensten van derden doornemen. In het geval u onze Website via mobiele apparaten gebruikt, erkent u hierbij dat de normale tarieven en vergoedingen van uw aanbieder, zoals kosten voor internet, nog steeds van toepassing zijn.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiecode, door u gekozen of door ons verstrekt, te allen tijde en naar eigen goeddunken voor welke of zonder reden dan ook uit te schakelen, inclusief als, naar onze mening, u enige bepaling van deze Servicevoorwaarden.

U erkent dat de Website zich het recht voorbehoudt om kosten in rekening te brengen voor haar diensten en websitetoegang en om haar tarieven volledig en naar eigen goeddunken te wijzigen.

Beperkte, voorwaardelijke licentie voor het gebruik van ons intellectueel eigendom

Bekijkporno en onze bijbehorende logo's en namen zijn onze handelsmerken en / of dienstmerken. Andere handelsmerken, dienstmerken, namen en logo's die op of via de website worden gebruikt, zoals handelsmerken, servicemerken, namen of logo's die zijn gekoppeld aan externe contentproviders, zijn de handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectievelijke eigenaren. U krijgt geen recht of licentie met betrekking tot een van de voornoemde handelsmerken, dienstmerken of logo's.

De opname van afbeeldingen of tekst met de handelsmerken of servicemerken of de naam of gelijkenis van een persoon, inclusief een beroemdheid, vormt geen goedkeuring, expliciet of impliciet, door een dergelijke persoon, van de Website of vice versa.

De website en bepaalde materialen die op of via de website beschikbaar zijn, zijn inhoud die we bezitten, die is geschreven, die is gemaakt, die is gekocht of waarvoor een licentie is afgenomen (gezamenlijk onze 'werken'). Onze werken kunnen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en / of andere wetten, en we behouden ons alle rechten voor en behouden onze 'werken' en de website.

We verlenen u hierbij een voorwaardelijke, royaltyvrije, beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot onze onze website en werken uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in verband met het gebruik van de website.

We verlenen u een voorwaardelijke en beperkte licentie voor toegang tot, weergave en weergave van Website en Werken en om transiënte kopieën van de Website en Werken te maken en weer te geven waar nodig om ze te bekijken, op voorwaarde dat u instemt met het weergeven van de website intact en intact zoals gepresenteerd door de host van de website, compleet met advertenties, om de weergave van advertenties niet te verstoren en om geen adblocking -software van welke aard dan ook te gebruiken. Deze beperkte licentie is verder afhankelijk van uw toestemming om geen informatie te gebruiken die is verkregen van of via de Website om de weergave van advertenties op de Website te blokkeren of te belemmeren, of voor het implementeren, wijzigen of bijwerken van software of filterlijsten die blokkeren of interfereren met de weergave van advertenties op de Website. Interferentie met het weergeven van advertenties op de Website, het gebruik van software voor het blokkeren van advertenties om advertenties tijdens het bekijken van de Website te blokkeren of uit te schakelen, of gebruik van informatie die is verkregen van of via de Website voor het updaten van software of filterlijsten voor advertenties, is verboden, in strijd is met de voorwaarden van uw beperkte licentie om de Website en de Werken te bekijken en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

U mag de Website en de Werken of enige aanpassingen daarvan niet reproduceren, verspreiden, communiceren aan het publiek, beschikbaar maken, aanpassen, in het openbaar uitvoeren, linken of openbaar weergeven tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld. Dergelijk gedrag zou de reikwijdte van uw licentie overschrijden en inbreuk op het auteursrecht vormen.

De website biedt een "Embeddable Player" -functie, die u kunt opnemen in uw eigen websites voor gebruik bij de toegang tot de inhoud op de website. U mag op geen enkele manier delen of functies van de Embedbare Speler wijzigen, bouwen of blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot links naar de Website.

De hierboven beschreven licentie is afhankelijk van uw naleving van deze Servicevoorwaarden, waaronder met name uw toestemming om de website volledig en intact te bekijken zoals gepresenteerd door de host van de website, compleet met advertenties, en wordt beëindigd bij beëindiging van deze Servicevoorwaarden . Als u een bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt, wordt elke licentie die u hebt verkregen automatisch ingetrokken en beëindigd. Om onze rechten te beschermen, kan bepaalde Content die op de Website beschikbaar wordt gesteld, worden beheerd door technologieën voor het beheer van digitale rechten, die de manier waarop u de Content gebruikt, zal beperken. U mag digitale rechtenbeheertechnologie niet omzeilen, verwijderen, verwijderen, uitschakelen, wijzigen of anderszins beïnvloeden. Dergelijk gedrag is bij wet verboden.

Als de Website u toestaat om onze Werken te downloaden of anderszins te kopiëren, koopt u geen kopieën daarvan of ontvangt u daarvan geen begaafdheid. In plaats daarvan verleent u een beperkt, herroepbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht om de exemplaren te bezitten en te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderhevig aan specifieke voorwaarden en bepalingen (de "Downloadlicentie"). Onder deze Downloadlicentie mag u de Website en de Werken of eventuele aanpassingen daarvan niet reproduceren, verspreiden, communiceren aan het publiek, beschikbaar maken, aanpassen, openbaar uitvoeren of publiekelijk weergeven, tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld. Dergelijk gedrag overschrijdt de reikwijdte van uw downloadlicentie en vormt een schending van het auteursrecht. Na het verstrijken van uw Downloadlicentie of het beëindigen van deze Servicevoorwaarden, verwijdert u of doet u anderszins afstand van alle exemplaren van Works in uw bezit.

Inhoud Gepost door Gebruikers

De Website kan berichtenborden, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, afspeellijsten, forums, bulletinboards en andere interactieve functies bevatten (gezamenlijk "Interactieve Services") waarmee gebruikers kunnen uploaden, posten, creëren, indienen, publiceren, beschikbaar stellen , verzenden, delen, communiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of andere personen (gezamenlijk, "post") inhoud, gegevens, informatie, video's, afbeeldingen, opnames, materialen, code of inhoud van welke aard dan ook (gezamenlijk "Inhoud") op of via de website.

Als houder van een website-account kunt u inhoud indienen op de website en andere websites die zijn gekoppeld aan de website, inclusief video's en opmerkingen van gebruikers. U begrijpt dat de Website geen enkele vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot de Inhoud die u indient.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Inhoud en de gevolgen van het plaatsen, uploaden, publiceren van het verzenden of anderszins beschikbaar stellen van uw Inhoud op de Website. U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor Inhoud die u indient of bijdraagt, en dat u, niet wij, de volledige verantwoordelijkheid hebt voor dergelijke Inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van door u geposte inhoud of enige andere gebruiker van de website. We hebben geen controle over Inhoud die u indient of bijdraagt en wij geven geen enkele garantie met betrekking tot inhoud die door gebruikers is ingediend of bijgedragen. Hoewel we soms Content bekijken die door gebruikers is ingediend of bijgedragen, zijn we hiertoe niet verplicht. In geen geval zullen wij op enigerlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige claim in verband met inhoud die door gebruikers is ingediend of bijgedragen.

U bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert dat u de eigenaar bent van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen voor het publiceren van Inhoud die u indient; en u verleent op de Website alle octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten in en op dergelijke Inhoud voor publicatie op de Website overeenkomstig deze Servicevoorwaarden.

U gaat er verder mee akkoord dat inhoud die u indient op de website geen materiaal bevat dat door derden is beschermd, of materiaal dat onderhevig is aan eigendomsrechten van derden, tenzij u toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van het materiaal of u op andere wijze wettelijk gerechtigd bent om de materiaal en om aan de website alle hierin verleende licentierechten te verlenen.

Voor de duidelijkheid, behoudt u al uw eigendomsrechten op uw Inhoud. Door Content aan de Website te verstrekken, verleent u hierbij de Website een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, exploiteren, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven, communiceren , en voer de Inhoud uit in verband met de activiteiten van de Website (en haar opvolgers en aangesloten bedrijven), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of de hele Website (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U ziet ook af van de volledige mate waarin wettelijk is toegestaan dat alle claims tegen ons betrekking hebben op morele rechten in de Inhoud. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u voor enige exploitatie van Inhoud die u plaatst. U verleent hierbij tevens elke gebruiker van de Website een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor toegang tot uw Inhoud via de Website, en voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven, communiceren en uitvoeren van Inhoud zoals toegestaan door de functionaliteit van de Website en onder deze Servicevoorwaarden. De hierboven door u verleende licenties in video-inhoud die u indient bij de website, worden beëindigd binnen een commercieel redelijke termijn nadat u uw video's van de website hebt verwijderd of verwijderd. U begrijpt en gaat er echter mee akkoord dat de Website mogelijk serverkopieën van uw video's die zijn verwijderd of verwijderd, mag behouden, maar niet weergeven, distribueren of uitvoeren. De bovenstaande licenties die u hebt verleend in gebruikerscommentaren die u indient, zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.

De Website keurt geen Inhoud goed die door een gebruiker of een andere licentiegever, of enige opinie, aanbeveling of advies daarin wordt voorgelegd, en de Website wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met Inhoud af. De Website staat geen inbreukmakende activiteiten op het auteursrecht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op de Website toe en de Website zal alle Inhoud verwijderen indien op de juiste wijze op de hoogte is gesteld dat dergelijke Inhoud inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander. De Website behoudt zich het recht voor Content te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle inhoud die u indient, moet voldoen aan de inhoudsnormen die in deze Servicevoorwaarden zijn uiteengezet.

Als een deel van de Inhoud die u op of via de Website plaatst ideeën, suggesties, documenten en / of voorstellen aan ons bevat, zijn wij met betrekking tot dergelijke Inhoud niet verplicht tot geheimhouding, expliciet of impliciet, en hebben wij het recht om deze inhoud naar eigen goeddunken te gebruiken, te exploiteren of vrij te geven (of ervoor te kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken) zonder enige verplichting jegens u (dat wil zeggen u hebt onder geen enkele omstandigheid recht op enige compensatie of terugbetaling van welke aard dan ook).

Tijdens het plaatsen van Inhoud op de Website, kan u worden gevraagd om een aantal persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, een wachtwoord en andere documentatie. Mogelijk wordt u ook gevraagd dergelijke informatie te verstrekken om bepaalde functies van de Website te gebruiken.

We houden een register bij van de informatie die u verstrekt, inclusief uw persoonlijk identificeerbare informatie. Die informatie kan in onze bestanden worden gekoppeld aan andere informatie die u verstrekt, waaronder inhoud. We zullen uw naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder uw toestemming aan onze adverteerders of zakelijke partners verstrekken. Houd er rekening mee dat sommige informatie die u verstrekt bij de registratie en het gebruik van de Website, inclusief de naam die wordt gebruikt bij de registratie voor en het gebruik van de Website of andere persoonlijk identificeerbare informatie, kan worden getoond aan andere leden van de Website en mogelijk openbaar wordt. Daarnaast kunnen we de persoonlijk identificeerbare informatie en documentatie die u verstrekt in een beperkt aantal gevallen openbaar maken.

Verboden gebruik

U stemt ermee in dat u de Website en onze diensten alleen zult gebruiken voor de wettelijke doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan en overwogen door deze Servicevoorwaarden. U mag de Website en onze diensten niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U stemt ermee in dat u de Website en de inhoud ongewijzigd en ongewijzigd zult zien. U erkent en begrijpt dat het u verboden is om de Website aan te passen of om de inhoud van de Website, inclusief advertenties, te verwijderen. Door gebruik te maken van de Website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het accepteren van advertenties die op en via de Website worden aangeboden en om advertentiesoftware voor adblocking te gebruiken of om software voor het blokkeren van advertenties uit te schakelen voordat u de Website bezoekt.

U stemt ermee in dat u geen enkele methode, apparaat, software of routine zult gebruiken of proberen te gebruiken om anderen schade te berokkenen of de werking van de Website te verstoren of om informatie op of in verband met de Website te gebruiken en / of te controleren voor enig ongeoorloofd doel. In het bijzonder gaat u ermee akkoord om de Website niet te gebruiken om:

een wet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot onrechtmatige daden, contracten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, laster, obsceniteit, pornografie, publiciteitsrechten of andere rechten) of aan te moedigen of instructies te geven aan een ander om dit te doen;
handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om de website te gebruiken negatief beïnvloedt, inclusief maar niet beperkt tot gedrag dat schadelijk, bedreigend, grof, opruiend, intimiderend, gewelddadig of aanmoedigend is voor mensen of dieren, lastigvallen, stalken, invasief zijn van andermans privacy, of raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend;
een Inhoud plaatsen die een persoon toont jonger dan 18 jaar (of ouder op een andere locatie waar 18 niet de minimumleeftijd voor meerderjarigheid is);
Inhoud plaatsen waarvoor u niet voldoende schriftelijke documentatie hebt bijgehouden om te bevestigen dat alle onderwerpen van uw berichten in feite ouder zijn dan 18 jaar (of ouder op een andere locatie waar 18 niet de minimumleeftijd voor meerderjarigheid is);
plaatsen van Inhoud die kinderpornografie, verkrachting, snuiftabak, marteling, dood, geweld of incest, racistische uitlatingen of haatdragende taal beschrijft (via het schrift of via het geschreven woord);
een Inhoud plaatsen die onwaarheden of onjuiste voorstellingen bevat die de Website of een derde partij zouden kunnen schaden;
Content plaatsen die obsceen, illegaal, onwettig, lasterlijk, smadelijk, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend is, of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, in strijd zou zijn met enige wet of anderszins ongepast was;
Inhoud plaatsen die ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, spam, ongewenste e-mail, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeautoriseerde verzoeken bevat;
plaatsen van inhoud met sweepstakes, wedstrijden of loterijen, of anderszins gerelateerd aan gokken;
een Content plaatsen die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat, of materialen die worden beschermd door andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom, waarvan u niet de eigenaar bent of waarvoor u niet alle benodigde schriftelijke machtigingen en releases hebt verkregen;
Inhoud plaatsen die een andere persoon nabootst of ten onrechte uw band met een persoon ten onrechte omschrijven of anderszins verkeerd voorstellen;
programma's, software of applicaties uit te voeren die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken, inclusief door een denial-of-service-aanval of soortgelijk gedrag aan te gaan;
het implementeren of gebruiken van programma's, software of applicaties die ontworpen zijn om schade toe te brengen, de werking van of ongeautoriseerde toegang tot diensten, netwerken, servers of andere infrastructuur te belemmeren;
uw geautoriseerde toegang tot enig deel van de Website overschrijden;
verwijderen, verwijderen, wijzigen, omzeilen, vermijden of omzeilen van technologie voor beheer van digitale rechten, encryptie of beveiligingstools die overal op de Website worden gebruikt of in verband met onze diensten;
persoonlijke gegevens over iedereen verzamelen of opslaan;
zonder toestemming enig deel van de Website of de inhoud daarvan, inclusief advertenties, wijzigen of wijzigen;
toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen of anderszins enige Inhoud of informatie te verkrijgen via enig middel dat niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt of wordt geboden via de Website;
misbruik maken van fouten in het ontwerp, functies die niet gedocumenteerd zijn en / of bugs om toegang te krijgen die anders niet beschikbaar zouden zijn.

Bovendien gaat u ermee akkoord om:

de Website te gebruiken op een manier die de site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij zou kunnen hinderen, inclusief hun vermogen om via de Website realtime activiteiten te ontplooien;
een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Website voor enig doel, inclusief het controleren of kopiëren van enig materiaal op de Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
gebruik een manueel proces om enig materiaal op de Website te monitoren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
alle informatie gebruiken die is verkregen van of via de Website om de vertoning van advertenties op de Website te blokkeren of te belemmeren, of om software of filterlijsten te implementeren, aan te passen of bij te werken die de vertoning van advertenties op de Website blokkeren of verstoren Website;
elk apparaat, bots, scripts, software of routine gebruiken die de juiste werking van de website of die snelkoppeling verstoort of de websitefuncties wijzigen om te worden weergegeven of te worden weergegeven op manieren die niet zijn bedoeld door website-ontwerp;
het introduceren of uploaden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software, programma's of materiaal die schadelijk of technologisch schadelijk zijn of die de werking van andermans eigendom of van de Website kunnen schaden of onze diensten;
proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden met de Website;
alle auteursrechtelijke of andere eigendomskennisgevingen van onze website of van de daarin opgenomen materialen te verwijderen;
de website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval;
anders proberen de juiste werking van de Website te verstoren.

Monitoring en handhaving; Beëindiging

We hebben het recht om:

het verwijderen of weigeren van het plaatsen van Inhoud die u indient of bijdraagt aan de Website om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken,
enige actie ondernemen met betrekking tot door u geposte Inhoud die wij noodzakelijk of passend achten naar eigen goeddunken, inclusief als wij van mening zijn dat dergelijke inhoud deze Servicevoorwaarden schendt, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, dreigt de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek of kan aansprakelijkheid voor ons doen ontstaan,
uw persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie over u vrijgeven aan een derde partij die beweert dat Inhoud die door u is geplaatst in strijd is met hun rechten, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy,
gepaste juridische stappen ondernemen, waaronder, maar niet beperkt tot doorverwijzing naar rechtshandhavingsinstanties, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website,
uw toegang tot de gehele of gedeeltelijke website beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige schending van deze Servicevoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin we worden verzocht of opgedragen om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die Inhoud op of via de Website plaatst. U WEIGT EN BEWAART ONS ONS ONS GEMERKT EN ONZE SITE-OPERATOR, HAAR OUDERSCHAP, HUN RESPECTIEF DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AGENTEN, OPVOLGERS EN VERKLARING VAN ELKE VORDERING ALS GEVOLG VAN ENIGE ACTIE GENOMEN DOOR ONS OF ELK VAN HET VOORGAANDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEKEN EN WELKE ACTIES ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR OF ONS, DERDEN OF RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Om onze services te behouden op een manier die wij geschikt achten voor onze locatie en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de website wel, maar is niet verplicht om, te controleren, te bewaken, weer te geven, te weigeren, te posten, op te slaan, te onderhouden , accepteer of verwijder de geposte inhoud (inclusief, zonder beperking, privéberichten, openbare opmerkingen, openbare groepchatberichten, privégroepchatberichten of privé instant messages) door u, en we kunnen naar eigen goeddunken verwijderen, verplaatsen, -vorm, verwijder of weiger om inhoud te plaatsen of anderszins te gebruiken zonder kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij in verband met onze werking van de Website op een gepaste manier. Zonder beperking, kunnen we dit doen om Content aan te pakken die onder onze aandacht komt en waarvan wij geloven dat het beledigend, obsceen, gewelddadig, intimiderend, bedreigend, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk of ongepast is, of om de rechten van derden of deze Voorwaarden van Service of eventuele aanvullende voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de inhoudsbeperkingen die hierin zijn uiteengezet.

We doen echter niet ons best om Inhoud te beoordelen voordat deze op de Website wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat na het plaatsen van aanstootgevende Content prompt wordt verwijderd. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of nalaten met betrekking tot verzendingen, mededelingen of inhoud geleverd door een gebruiker of een derde partij. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor iemand voor de uitvoering of niet-uitvoering van de activiteiten beschreven in deze sectie.

Accountbeëindigingsbeleid

Hoewel pornografische en op volwassenen gerichte inhoud wordt geaccepteerd, behoudt de website zich het recht voor om te beslissen of inhoud geschikt is of in strijd met deze servicevoorwaarden anders dan vanwege inbreuk op het auteursrecht en schendingen van intellectuele-eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot, obscene of lasterlijk materiaal. De Website kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, dergelijke Inhoud verwijderen en / of het account van een gebruiker beëindigen voor het indienen van dergelijk materiaal in strijd met deze Servicevoorwaarden.

Als u de letter of geest van deze Servicevoorwaarden schendt, of op een andere manier risico's of mogelijke legale blootstelling voor ons creëert, kunnen we de toegang tot de Website beëindigen of stoppen met het verstrekken van de hele of een deel van de Website aan u.

Auteursrechten en ander intellectueel eigendom

De Website respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vereist dat u hetzelfde doet. U mag geen Inhoud die inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacy-, publiciteits- of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit, niet uploaden, insluiten, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken.

De website hanteert een duidelijk auteursrechtbeleid met betrekking tot inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij. Details over dat beleid zijn te vinden op http://www.bekijkporno.nl/dmc-copyright. Als u van mening bent dat enige inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht, raadpleeg dan ons auteursrechtbeleid http://www.bekijkporno.nl/dmc-copyright voor instructies over het sturen van een kennisgeving van schending van het auteursrecht.

Als onderdeel van ons auteursrechtbeleid zal de website de gebruikerstoegang tot de website beëindigen indien, onder de juiste omstandigheden, van een gebruiker is vastgesteld dat deze een herhaalde inbreukmaker is.

De Website bevindt zich niet in de positie om handelsmerkgeschillen tussen gebruikers en eigenaren van handelsmerken te bemiddelen. Dienovereenkomstig moedigen we eigenaren van handelsmerken aan om geschillen rechtstreeks met de betreffende gebruiker op te lossen. Als de eigenaar van het handelsmerk geen oplossing kan bereiken met de gebruiker, kan deze ons een kennisgeving sturen via ons e-mailadres. De Website is bereid om een beperkt onderzoek naar redelijke klachten uit te voeren en zal content verwijderen in duidelijke gevallen van inbreuk.

Afhankelijkheid van gepubliceerde informatie

De op of via de Website gepresenteerde informatie is uitsluitend beschikbaar gesteld voor algemene informatiedoeleinden. We garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is strikt op uw eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de website op dit materiaal stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.

Deze website bevat inhoud die door derden is geleverd, waaronder materiaal dat door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en / of rapportageservices is geleverd. Alle uitspraken en / of meningen uitgedrukt in dit materiaal en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door ons wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dat materiaal levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijk onze mening. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of juistheid van materialen die door derden worden verstrekt.

Wijzigingen aan de website

We kunnen de inhoud van deze website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijk volledig of actueel. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Alle informatie die we op deze website verzamelen, is onderhevig aan ons privacybeleid https://www.bekijkporno.nl/privacy. Door de Website te gebruiken, stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

Verzameling en gebruik van uw gebruiksinformatie door adverteerders en anderen

De Website staat anderen toe om advertenties weer te geven via de Website. Deze derden gebruiken technologie om advertenties weer te geven die u ziet wanneer u de website rechtstreeks in uw browser gebruikt. Daarbij kunnen zij automatisch uw IP- of "Internetprotocol" -adres ontvangen. Anderen die advertenties op de Website plaatsen, kunnen cookies en / of webbakens gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief informatie over uw gebruik van de Website. We hebben geen controle over de processen die adverteerders gebruiken om informatie te verzamelen. IP-adressen, cookies en webbakens alleen kunnen echter in het algemeen niet worden gebruikt om individuen te identificeren, alleen machines. Daarom zullen adverteerders en anderen wiens advertenties of inhoud via de Service wordt geleverd over het algemeen niet weten wie u bent, tenzij u aanvullende informatie aan hen verstrekt, door te reageren op een advertentie, door een overeenkomst met hen aan te gaan of op een andere manier.

Linken naar de website en sociale media-functies

U mag naar de Website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of hiervan profiteert, maar u mag geen link maken op een manier die elke vorm van associatie suggereert, goedkeuring of goedkeuring van onze kant zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze website kan bepaalde functies voor sociale media bieden waarmee u:

link van uw eigen of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op deze website;
e-mails of andere berichten met bepaalde inhoud of links naar bepaalde inhoud op deze website verzenden;
ervoor zorgen dat gelimiteerde delen van inhoud op deze website worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen website of bepaalde websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden geleverd en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven en anderszins in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die wij met betrekking tot dergelijke functies bieden. Afhankelijk van het voorgaande, mag u niet:

ervoor zorgen dat de Website of gedeelten ervan worden weergegeven of lijken te worden weergegeven door bijvoorbeeld framing, deeplinking of in-line linking, op een andere site,
Neem anders enige actie met betrekking tot het materiaal op deze website dat niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van deze servicevoorwaarden.

De website van waaruit u linkt, of waarvan u bepaalde inhoud toegankelijk maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die in deze Servicevoorwaarden zijn uiteengezet.

U stemt ermee in om met ons samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeoorloofd inkaderen of linken onmiddellijk stopt. We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

We kunnen naar eigen goeddunken alle of enige functies van sociale media en koppelingen op elk gewenst moment uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links van de website

Als de Website koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, zijn deze links uitsluitend voor uw gemak. Dit omvat links in advertenties, inclusief banner advertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen. Het opnemen van, koppelen aan of toestaan van het gebruik of de installatie van een site, applicaties, software, inhoud of reclame van derden houdt niet de goedkeuring of goedkeuring ervan door ons in. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites. Verder gaat u ermee akkoord ons te bevrijden van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites, inhoud, services of software van derde partijen waartoe toegang wordt verkregen via de Website.

Uw communicatie of omgang met, of deelname aan promoties van, sponsors, adverteerders of andere derden die via de Website worden gevonden, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U stemt ermee in dat de Website niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van enige omgang met dergelijke sponsors, derden of adverteerders, of als gevolg van hun aanwezigheid op de Website.

Toegestane onthullingen van persoonlijke informatie

De website verzamelt over het algemeen geen persoonlijk identificeerbare informatie (gegevens zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoord en de inhoud van uw berichten), tenzij u inhoud indient of communiceert via de website, of zich bij ons registreert om bepaalde functies van de website te gebruiken. Website. De Website onthult geen persoonlijk identificeerbare informatie die zij verzamelt of verkrijgt, behalve: (i) zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden of ons Privacybeleid; (ii) na het verkrijgen van uw toestemming voor een specifiek gebruik of openbaarmaking; (iii) als de Website hiertoe verplicht is om te voldoen aan een geldig juridisch proces of overheidsverzoek (zoals een rechterlijk bevel, huiszoekingsbevel, dagvaarding, verzoek om civiele ontdekking, of wettelijke verplichting); (iv) zoals vereist om de eigendommen, veiligheid of activiteiten van de Website, of het eigendom of de veiligheid van anderen te beschermen; of (v) aan een persoon die de Website verwerft, of de activa van de exploitant van de Website in verband waarmee deze informatie werd verzameld of gebruikt; of (vi) zoals anders vereist door de wet.

schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord om de Website, de exploitant van de site, de moedermaatschappij, hun respectieve gelieerde personen, ondernemingen, licentiegevers, dienstverleners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechthebbenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. tegen alle claims, schadevergoedingen, vonnissen, gunningen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Website; (ii) uw overtreding van eender welke voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, eigendom of privacyrecht; of (iv) enige claim dat uw Inhoud schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verweer- en vrijwaringsverplichting blijft van kracht onder deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Website. U gaat ermee akkoord dat we het alleenrecht en de plicht hebben om de juridische verdediging te controleren tegen dergelijke claims, eisen of rechtszaken, waaronder het recht om een advocaat naar onze keuze te selecteren en om dergelijke claims, eisen of rechtszaken in het gedrang te brengen of te schikken.

disclaimers

U GEBRUIK DE WEBSITE OP EIGEN RISICO. WIJ BIEDEN DE WEBSITE "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN DE WEBSITE, DE SITE-OPERATOR EN HUN RESPECTIEVE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VERBAND HOUDEN MET DE WEBSITE EN GOEDEREN OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT EN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, HETZIJ UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET- INBREUKSMAKEND. U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET RESULTAAT IS VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGING OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD VAN ENIGE SITES DIE AAN DEZE WEBSITE GEKOPPELD ZIJN OF DAT DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN DE CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, HET GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN, (III) ENIGE ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLEMAAL PERSOONLIJKE GEGEVENS EN / OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN OPGESLAGEN ZIJN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE VAN OF VAN DE WEBSITE OF VAN ONZE DIENSTEN, (IV) OM HET EVEN WELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN DOOR ENIGE DERDE, EN / OF (V) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE VEROORZAAKT IS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, GEMACHTIGD, VERZONDEN OF ANDERSZINS OPENBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN. DE WEBSITE GARANDEERT, VERSTREKT NIET, GARANDEERT OF AANVAARDT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DAT DOOR EEN DERDE WORDT AANGEBODEN VIA DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN OF EVENTUELE HYPERLINK SERVICES OF DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT GENOEMD EN DE WEBSITE NIET ZIJN EEN PARTIJ OP OF OP WELKE MANIER DAN OOK VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEWAKEN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN PRODUCENTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. ALS MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN ELK OMGEVING, DIENT U UW BESTE UITSPRAAK EN OEFENING TE GEBRUIKEN VOORZICHTIG, INDIEN PASSEND.

GEEN INFORMATIE DIE U VAN ONS OF VIA DE WEBSITE VERKRIJGT, LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover dit is toegestaan door de wet, zijn de Website, de exploitant van de site, het moederbedrijf en hun respectieve functionarissen, directeurs, eigenaren, werknemers en agenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het volgende:

het uitstellen, afwijzen of verwijderen van enige of alle inhoud op welk moment dan ook, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan u,
het tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen van de Website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan u om welke reden dan ook,
het onmiddellijk beëindigen van uw toegang tot de Website om welke reden dan ook en met of zonder kennisgeving aan u,
de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie die op of via de Website wordt geplaatst,
alle gebruikers content die niet wordt opgenomen, of wordt verwijderd, of voor vergelijkbare onbevredigende resultaten of gebruikers content,
eventuele fouten of weglatingen in Inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van Inhoud geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Website,
persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van onze Website,
ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie en / of financiële informatie die daarin is opgeslagen,
elke onderbreking of beëindiging van verzending naar of van onze Website,
eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die kunnen worden verzonden naar of via onze website door een derde partij, en / of
verlies of schade van welke aard dan ook die u oploopt als gevolg van interacties die u hebt met advertenties van derden of serviceproviders of websites van derden die op of via de Website worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, beleidslijnen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties.

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u voor enige incidentele, indirecte, straffende, wettelijke, voorbeeldige, verwachting, speciale of gevolgschade (inclusief schade voor winstderving, verlies van goodwill, onderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere financieel verlies) in verband met een individuele claim of vordering in groepsverband, of een verlies, schade, actie, rechtszaak of andere procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit of in verband met de Servicevoorwaarden, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding, ongeacht of de actie op contractbasis is gebaseerd, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, onrechtmatige daad, nalatigheid of andere gronden.

U ERKENT SPECIFIEK DAT DE WEBSITE NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR DE INHOUD OF EEN OF ANDER KWAAD, OFFENSIEVE OF ILLEGALE GEDRAG VAN DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE AAN DE VOORGAANDE VOLLEDIG MET U RUST.

DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GEEN RECHTSWACHT OF ZELFSTANDIGE CONCURRENTIE MET DE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZET.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die tussen Gebruiker en bekijkporno ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Gebruiker, onder de voorwaarde dat deze gelegen is in Nederland. Indien dit niet het geval is zullen geschillen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Zwolle, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Bekijkporno mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de Dienst staken en het Account verwijderen.

Elke claim van u die in verband met deze Voorwaarden kan ontstaan, kan worden gecompenseerd door geldelijke schade en u zult in geen geval recht hebben op een injunctie of andere billijke vrijstelling.

Tijdsbeperking voor het indienen van claims

ONGEACHT ELKE STATUUT OF WET TOT HET STRIJDIGE, MOET ENIGE OORZAAK VAN ACTIE OF CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF DE WEBSITE MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE AANVANG VAN DE ACTIE WORDEN INGEDIEND, ANDERS DAN EEN DERGELIJKE OORZAAK VAN BEROEP OF CLAIM WORDT PERMANENT GEBLEVEN.

Uw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt beheerd door KH promotieadvies KVK 55825281.

Alle kennisgevingen van inbreuken op het auteursrecht dienen te worden gericht aan de auteursrechtagent die is aangewezen in ons auteursrechtbeleid dmca op de manier en met de middelen die hierin zijn uiteengezet.

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moeten worden gericht aan: ons e-mail adres.

Ontheffing en onscheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of voorwaarde die in deze Servicevoorwaarden wordt uiteengezet, wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van die voorwaarde of voorwaarde of afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en enig verzuim van de eigenaar om een verklaring af te leggen. recht of bepaling onder deze Servicevoorwaarden vormt geen afstand van dat recht of deze bepaling.

Als enige bepaling van deze Servicevoorwaarden door een rechtbank of een andere rechtbank met de competente jurisdictie ongeldig, illegaal of niet- afdwingbaar is om welke reden dan ook, zal deze bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang zodat de resterende bepalingen van de Voorwaarden De service zal onverminderd van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

De Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid, ons Auteursrechtenbeleid en alle documenten die zij uitdrukkelijk als referentie bevatten, vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, beide geschreven en mondeling, met betrekking tot de Website.

toewijzing

Deze Servicevoorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet worden overgedragen of toegewezen door u, maar kunnen door ons worden toegewezen zonder enige beperking.

vergoedingen

U erkent dat de Website zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd haar diensten in rekening te brengen en haar tarieven te wijzigen. Bovendien, in het geval dat de Website uw rechten op het gebruik van de Website beëindigt vanwege een schending van deze Servicevoorwaarden, heeft u geen recht op restitutie van ongebruikte deel van de abonnementskosten.

Diversen

Geen enkele partij, noch een van de respectieve advocaten van de partijen, zal worden beschouwd als de opsteller van deze overeenkomst met het oog op de interpretatie van enige bepaling hiervan in een gerechtelijke of andere procedure die tussen de partijen kan ontstaan.

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald in deze Servicevoorwaarden, zijn er geen derde- begunstigden van deze overeenkomst. Voor de duidelijkheid zijn de eigenaars, vertegenwoordigers, managers, partners, joint venturers, werknemers en agenten van de website bedoeld als derden- begunstigden.

Geen eigenaar, agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer -werkgever of franchisegever -franchisenemer relatie is bedoeld of gemaakt door deze Servicevoorwaarden.

De kopjes in deze Servicevoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect.

We kunnen deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen om welke reden dan ook door u op de hoogte te stellen via een kennisgeving op de Website, per e-mail of via een andere communicatiemethode. Een dergelijke beëindiging doet geen afbreuk aan onze rechten, rechtsmiddelen, claims of verweren hieronder. Bij beëindiging van de Servicevoorwaarden heeft u geen recht meer op toegang tot uw account of uw Inhoud. We zijn niet verplicht om u te helpen bij het migreren van uw gegevens of uw Inhoud en we houden mogelijk geen back-up van uw Inhoud. We zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen van uw inhoud. Houd er rekening mee dat, zelfs als uw inhoud wordt verwijderd van onze actieve servers, deze in onze archieven kan blijven (maar we zijn niet verplicht om uw inhoud te archiveren of een back-up te maken) en onderworpen aan de licenties die in deze Servicevoorwaarden zijn uiteengezet.